Ремонт магазина

Монтаж перегородки.
SAM_2095 SAM_2097 SAM_2100
Монтаж сливных труб.
Монтаж холодильной камеры.
SAM_2096 SAM_2071 SAM_2142
SAM_2144 SAM_2134 SAM_2135
SAM_2148 SAM_2150 SAM_2151
Установка окон.
 
SAM_2133 SAM_2136 SAM_2145
SAM_2240    

Шумоизоляция.

SAM_2213
 

 

 

Укладка плитки. 

SAM_2208 SAM_2211 SAM_2278
SAM_2298 SAM_2303 SAM_2310
SAM_2325    

Наведение маяков под стяжку пола.

SAM_2228 SAM_2239

Стяжка пола.

SAM_2259 SAM_2262 SAM_2263
SAM_2267    

 Оштукатуривание стен.

SAM_2312

Монтаж перегородки из ГКЛ.

SAM_2205 SAM_2209 SAM_2237
SAM_2311    

Монтаж вентиляции.

SAM_2332

 

Укладка декоративной плитки.
 
 
SAM_2404 SAM_2405

 

Монтаж потолка из вагонки.

SAM_2390 SAM_2391 SAM_2395
Монтаж декоративных балок и люстр.
 
SAM_2399 SAM_2400 SAM_2401

Монтаж блокхауса.

SAM_2358 SAM_2362 SAM_2363

Окончательные работы.

SAM_2491   SAM_2517 SAM_2493
SAM_2521 SAM_2524 SAM_2494
SAM_2527 SAM_2528 DSC_0105